Javna ustanova za obrazovanje odraslih

Statut

Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama (“Narodne novine”, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), te članka 16. Odluke o osnivanju Centra za šljivu i kesten, KLASA:320-01/07-01/07, URBROJ:2176/06-03-08-33, a uz prethodnu suglasnost Gradskog poglavarstva Grada Petrinje  KLASA:012-03/08-01/03, URBROJ:2176/06-02-08-2 od 05. prosinca 2008. godine, Upravno vijeće Centra za šljivu i kesten na sjednici održanoj 04. veljače 2009. godine donijelo je

S T A T U T
Centra za šljivu i kesten

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom uređuje se status, naziv i sjedište Centra za šljivu i kesten, zastupanje i predstavljanje, odgovornost za obveze, djelatnost, unutarnje ustrojstvo, uvjeti i način obavljanja djelatnosti, prava i dužnosti polaznika i nastavnika, vođenje i upravljanje Centrom, djelokrug i način rada stručnih tijela, imovina, opći akti, nadzor i javnost rada Centra te druga pitanja od važnosti za obavljanje djelatnosti Centra.

Članak 2.

Centar za šljivu i kesten ( u daljnjem tekstu: Ustanova) osnovana je za obavljanje djelatnosti srednjoškolskog obrazovanja odraslih.

II. OSNIVAČ

Članak 3.

Osnivač Ustanove je Grad Petrinja, Gundulićeva 2, Petrinja ( u daljnjem tekstu: Osnivač).

Članak 4.

Međusobna prava i dužnosti Osnivača i Ustanove uređuju se sukladno zakonu i propisima donesenim na temelju zakona, kao i na temelju ovog Statuta.

III. NAZIV I SJEDIŠTE

Članak 5.

Ustanova obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom Centar za šljivu i kesten.

Sjedište Ustanove je u Donjoj Bačugi 108/C, 44204 Jabukovac.

Članak 6.

Ustanova može promijeniti naziv i sjedište odlukom Osnivača.

Članak 7.

Naziv Ustanove mora biti istaknut na zgradi u kojoj je njeno sjedište i u kojoj se obavlja njena djelatnost.

 

IV. PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE

Članak 8.

Ustanovu predstavlja i zastupa ravnatelj. Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Ustanove, predstavlja i zastupa Ustanovu te poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Ustanove sukladno zakonu i ovom Statutu.
Ravnatelj ima sva ovlaštenja u pravnom prometu u okviru djelatnosti upisanih u sudski registar, osim:
nastupati kao druga ugovorna strana i s Ustanovom zaključivati ugovore,
zaključivati ugovore o izvođenju investicijskih radova i nabavi opreme, osnovnih sredstava i ostale imovine čija pojedinačna vrijednost prelazi 70.000,00 kuna.
Za iznose veće od 70.000,00 do 100.000,00 kuna ravnatelj je ovlašten zaključiti ugovore ako je prethodno o tome odluku donijelo Upravno vijeće, a iznad iznosa od 100.000,00 kuna prethodnu suglasnost Upravnom vijeću daje Osnivač.

Članak 9.

Ravnatelj može dati punomoć drugoj osobi da zastupa Ustanovu u pravnom prometu u granicama svojih ovlasti, sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima.

Članak 10.

U pravnom prometu Ustanova koristi pečat i žig. Pečat je okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem je uz obod natpis: Republika Hrvatska, Centar za šljivu i kesten, Donja Bačuga, a u sredini pečata otisnut je grb Republike Hrvatske s brojem 1.
Pečat s grbom Republike Hrvatske Ustanova koristi isključivo za ovjeravanje javnih isprava  koje Ustanova izdaje temeljem javnog ovlaštenja.

Članak 11.

Za obavljanje administrativno-financijskih poslova i zaključivanje ugovora Ustanova koristi žig četvrtastog oblika širine 20 mm i dužine 55 mm s upisanim punim nazivom Ustanove i s podatkom o sjedištu i adresi Ustanove.

V.  IMOVINA USTANOVE I ODGOVORNOST ZA OBVEZE

Članak 12.

Imovinu Ustanove čine stvari, prava i novčana sredstva. Imovinom raspolaže Ustanova pod uvjetima i na način propisan zakonom, drugim propisima  i ovim Statutom.

Članak 13.

Ako Ustanova u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit, dužna je istu upotrijebiti isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti radi koje je i osnovana.

Članak 14.

Za obveze u pravnom prometu Ustanova odgovara cjelokupnom svojom imovinom.
Osnivač solidarno i neograničeno odgovara za obveze Ustanove.

VI. DJELATNOST

Članak 15.

Djelatnost Ustanove je obrazovanje odraslih.
Srednjoškolsko obrazovanje odraslih izvodi se kroz:
– programe za stjecanje srednje stručne spreme,
– programe za stjecanje niže stručne spreme,
– programe prekvalifikacije,
– programe osposobljavanja,
– programe usavršavanja.
Ustanova obavlja i neformalno obrazovanje odraslih ( seminari, stručni skupovi, savjetovanja i drugi oblici neformalnog obrazovanja odraslih).

Članak 16.

Programe iz prethodnog članka donosi Ustanova. Obvezne sastavnice programa obrazovanja odraslih propisane su standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih koje donosi ministar nadležan za obrazovanje.
Programi moraju biti prilagođeni dobi, iskustvu, stečenoj naobrazbi, znanju, vještinama i sposobnostima polaznika.
Programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih Ustanova izvodi prema verificiranim nastavnim planovima i programima i Godišnjem programu rada Ustanove, sukladno zakonu i drugim propisima koji određuju djelatnost obrazovanja.
U izradi programa Ustanova će surađivati sa stručnim i znanstvenim institucijama u djelatnostima koje se odnose na odgovarajući program.

Članak 17.

Ustanova izvodi programe:
redovitom nastavom,
konzultativno-instruktivnom nastavom,
dopisno – konzultativnom nastavom,
multimedijski.
Programe izvode učitelji, nastavnici, profesori, stručni suradnici, predavači, voditelji i drugi (u daljnjem tekstu: andragoški djelatnici).
Andragoški djelatnici moraju ispunjavati uvjete o potrebnoj razini obrazovanja utvrđene programom obrazovanja odraslih sukladno propisima koji reguliraju djelatnost obrazovanja.¸

Članak 18.

Za potrebe praktične obuke odraslih Ustanova može osnovati ogledne nasade šljive, kestena i drugih kultura u kojima će izvoditi dijelove programa praktične nastave i ovladavanje znanjima u tehnologiji uzgoja i primjeni najnovijih znanstvenih metoda u uzgoju, zaštiti i ekologiji. Ustanova može zaključivati i odgovarajuće ugovore s vlasnicima voćnjaka koji  mogu poslužiti kao ogledni nasadi za obuku u voćnjaku.
Nasade iz prednjeg stavka Ustanova će koristiti za obrazovne potrebe u obrazovanju odraslih kao i za ostvarivanje znanstvenih programa u suradnji sa stručnim i drugim znanstvenim institucijama i znanstvenicima.

Članak 19.

Ostvarivanje djelatnosti Ustanove, odnosno izvođenje programa srednjoškolskog obrazovanja odraslih izvodi se prema Godišnjem planu i programu rada Ustanove.
Godišnjim planom i programom rada utvrđuje se raspored nastavnih predmeta, odnosno sadržaja, njihovo savladavanje po obrazovnim razdobljima, ukupni tjedni broj nastavnih ili konzultativnih sati, vrijeme, način i nositelji ostvarivanja programskih sadržaja, vrijeme polaganja ispita, obveze nastavnika i drugih andragoških djelatnika, te sve ostalo potrebno za izvođenje programa srednjoškolskog obrazovanja odraslih.

Članak 20.

Ustanova vodi andragošku dokumentaciju sukladno propisima koje donosi ministar nadležan za obrazovanje.
Ustanova vodi evidencije o obrazovanju odraslih, o programima, polaznicima, radnicima, andragoškim djelatnicima i drugim podacima propisanim zakonom odnosno propisom kojeg donosi ministar nadležan za obrazovanje.

VII. UNUTARNJE USTROJSTVO I NAČIN RADA

Članak 21.

Unutarnjim ustrojstvom osigurava se racionalan i djelotvoran rad Ustanove u cilju ostvarivanja srednjoškolskog obrazovanja odraslih, nastavnog plana i programa, Godišnjeg plana i programa rada kao i drugih tekućih aktivnosti vezanih na osnovnu djelatnost Ustanove.

Članak 22.

Unutarnjim ustrojstvom Ustanove osigurava se ostvarivanje nastave i drugog stručno-pedagoškog rada, kao i administrativno-stručnih, računovodstveno-financijskih i pomoćno – tehničkih poslova.

 Članak 23.

Vođenje knjigovodstvenih i financijskih evidencija, izrada financijskih izvješća i drugi odgovarajući financijski poslovi, kao i poslovi u oglednim nasadima ( čišćenje od korova, orezivanje, gnojidba i zaštita voćaka, održavanje ograda, berba i skladištenje, odnosno otprema plodova i sl.) mogu se ugovorom povjeriti fizičkoj ili pravnoj osobi koja za to ispunjava tražene uvjete.

Članak 24.

Administrativno-stručni poslovi ustrojavaju se radi ostvarivanja djelatnosti Ustanove i njenog poslovanja kao javne službe, vođenja andragoške dokumentacije i evidencija, izdavanja javnih isprava, ostvarivanja prava polaznika, javnosti rada, drugih administrativno-stručnih poslova potrebnih za rad i poslovanje Ustanove, te ostvarivanje prava i obveza radnika i suradnika Ustanove.

Članak 25.

Tjedno radno vrijeme Ustanove raspoređuje se prema potrebama ostvarivanja nastavnog plana i programa, te zadovoljavanja potreba polaznika, građana i drugih pravnih osoba, u pravilu kroz pet radnih dana.
Odluku o radnom vremenu donosi ravnatelj Ustanove, a ista se objavljuje na oglasnoj ploči Ustanove.

Članak 26.

Ostala pitanja u vezi s ostvarivanjem prava i obveza polaznika pobliže se uređuju općim aktima koje donosi Upravno vijeće sukladno propisima u djelatnosti obrazovanja odraslih.

VIII. PRAVA I OBVEZE POLAZNIKA

1.Upisi

Članak 27.

Upis u program obrazovanja odraslih obavlja se na temelju odluke koju donosi Upravno vijeće Ustanove. Odluka sadrži uvjete i način upisa polaznika, rokove upisa i početak nastave.
U programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih može se upisati osoba koja ima:
navršenih 15 godina života i ispunjava druge uvjete predviđene programom,
psihofizičke uvjete za svladavanje obrazovnog programa.
Odabir kandidata za upis provodi se na temelju natječaja koji se objavljuje u jednom javnom glasilu.
Odabir kandidata provodi povjerenstvo koje imenuje Upravno vijeće.

Članak 28.

Natječaj za upis kandidata sadrži:
uvjete upisa,
oblike svladavanja programa i ispitne rokove,
isprave koje se trebaju priložiti,
vrijeme trajanja natječaja,
rok u kojem će kandidati biti izvješteni o rezultatima odabira, kao i druge podatke, odnosno informacije predviđene propisom koji donosi ministar nadležan za obrazovanje.

Članak 29.

Status polaznika stječe se upisom u program.
Status polaznika prestaje završetkom programa, ispisom iz programa ili na drugi način predviđen ugovorom o obrazovanju kojim polaznik i Ustanova uređuju međusobna prava i obveze.

2.Ugovor o obrazovanju

Članak 30.

Prije početka izvođenja programa s polaznikom se sklapa ugovor o obrazovanju.
Ugovor o obrazovanju je dokument o međusobnim pravima i obvezama Ustanove i polaznika.
Obvezne sastavnice ugovora o obrazovanju propisane su odgovarajućim propisima u području obrazovanja odraslih.
Troškove obrazovanja odraslih u Ustanovi snose polaznici odnosno poslodavci polaznika, Hrvatski zavod za zapošljavanje ili druge pravne i fizičke osobe koje polaznike upućuju na školovanje.
Cijenu, odnosno troškove školovanja odraslih utvrđuje Upravno vijeće Ustanove.

Svladavanje programa

Članak 31.

Postupak izvođenja i svladavanja programa Ustanova provodi sukladno standardima za izvođenje programa obrazovanja odraslih koje propisuje ministar nadležan za obrazovanje.

Članak 32.

Ispiti u programima obrazovanja odraslih izvode se u ispitnim rokovima koje odlukom utvrđuje Stručno vijeće Ustanove.
Postupak za provođenje ispita iz stavka 1. ovog članka propisuje ministar nadležan za obrazovanje.

Članak 33.

Polaznik koji ima odgovarajuće radno iskustvo na poslovima kompatibilnim sadržajima programa koji se izvode praktičnom nastavom i vježbama, može zatražiti priznavanje izvršenja obveza koje proizlaze iz praktične nastave i vježbi. Uz zahtjev moraju se priložiti pisani dokazi na kojima se zahtjev temelji.
O zahtjevu iz prethodnog stavka odlučuje Stručno vijeće.

Članak 34.

Srednjoškolsko obrazovanje odraslih odnosno završni ispit polaznici polažu u skladu s odgovarajućim propisima koji reguliraju djelatnost obrazovanja.
Ispit  pred predmetnim nastavnikom može se polagati najviše tri puta.
Ponovni ispit iz istog predmeta ne može se polagati prije isteka roka od 15 dana od prethodnog polaganja.

Članak 35.

Polaznik koji nije uspio položiti ispit pred predmetnim nastavnikom, ispit polaže pred ispitnim povjerenstvom od tri člana kojeg imenuje Stručno vijeće.
Ispit pred ispitnim povjerenstvom se naplaćuje.

Članak 36.

O polaganju ispita vodi se zapisnik kojeg potpisuje predmetni nastavnik, odnosno članovi ispitnog povjerenstva i polaznik.

Članak 37.

Na kraju programa osposobljavanja i usavršavanja provodi se završna provjera znanja pred povjerenstvom koje imenuje Stručno vijeće Ustanove. O provjeri znanja vodi se odgovarajući zapisnik.

Članak 38.

Polazniku koji s uspjehom završi odgovarajući program obrazovanja odraslih izdaje se  javna isprava koju propisuje ministar nadležan za obrazovanje.

IX. PRAVA I OBVEZE ANDRAGOŠKIH DJELATNIKA – NASTAVNIKA

Članak 39.

Andragoški djelatnici koji izvode programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih i stručni  voditelj moraju ispunjavati uvjete o potrebnoj razini obrazovanja utvrđene u programu obrazovanja odraslih odnosno utvrđene propisima koji reguliraju djelatnost obrazovanja.

Članak 40.

Andragoški djelatnici imaju pravo i obvezu stručno i andragoški se usavršavati, pratiti znanstvena postignuća i unapređivati pedagošku praksu.
Godišnji plan i program usavršavanja donosi Upravno vijeće na prijedlog Stručnog vijeća.

Plan i program usavršavanja sastavni je dio Godišnjeg plana i programa.

Članak 41.

Zasnivanje i prestanak radnog odnosa obavlja se sukladno Zakonu o radu i Pravilnikom o radu Ustanove.
Andragoški djelatnici koji u Ustanovi obavljaju poslove na izvođenju programa srednjoškolskog obrazovanja, obvezni su s Ustanovom sklopiti ugovor o radu, odnosno ugovor o djelu ili ugovor o stručnoj suradnji.

Članak 42.

Andragoški djelatnici bez radnog iskustva zasnivaju radni odnos kao pripravnici.
Program, način i uvjeti polaganja stručnog ispita provode se sukladno propisima koje donosi ministarstvo nadležno za obrazovanje.

Članak 43.

Prava i obveze ostalih radnika uređuju se Pravilnikom o radu.
Ostale poslove u Ustanovi mogu obavljati osobe koje pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, ispunjavaju i posebne uvjete utvrđene ovim Statutom i Pravilnikom o radu, odnosno drugim općim aktima Ustanove.

X. UPRAVLJANJE I VOĐENJE USTANOVE

Upravno vijeće

Članak 44.

Ustanovom upravlja Upravno vijeće. Upravno vijeće ima pet članova koje imenuje i razrješava Osnivač. Jedan član Upravnog vijeća obvezno se imenuje iz reda radnika odnosno andragoških djelatnika Ustanove.

Članak 45.

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine. Za člana Upravnog vijeća može ponovno biti birana odnosno imenovana ista osoba.

Članak 46.

Upravno vijeće donosi Statut Ustanove, planove i programe rada, odluku o financijskom planu i godišnjem obračunu, nadzire izvršavanje programa rada Ustanove, predlaže Osnivaču promjenu djelatnosti Ustanove, donosi odluke, daje mišljenja i prijedloge o pojedinim pitanjima te obavlja i druge poslove određene zakonom i Statutom Ustanove.

Članak 47.

Upravno vijeće radi na sjednicama.
Upravno vijeće pravovaljano odlučuje kad je na sjednici prisutna većina ukupnog broja članova Upravnog vijeća.
Upravno vijeće donosi odluke natpolovičnom većinom ukupnog broja članova.
Predsjednik Upravnog vijeća dužan je sazvati sjednicu Upravnog vijeća ako to zatraže:
Ravnatelj Ustanove,
većina članova Upravnog vijeća,
Osnivač.
Ako predsjednik Upravnog vijeća ne sazove sjednicu Upravnog vijeća u roku od 15 dana, sjednicu će sazvati ravnatelj ili većina članova Upravnog vijeća.

Članak 48.

Upravno vijeće donosi Poslovnik o svom radu kojim se uređuju pitanja značajna za rad Upravnog vijeća, a koja nisu regulirana posebnim zakonom ili ovim Statutom.

Članak 49.

Predsjednika i člana Upravnog vijeća Osnivač može razriješiti i prije isteka mandata u sljedećim slučajevima:
podnošenjem ostavke na funkciju člana Upravnog vijeća,
opozivom Osnivača,
u slučaju sudjelovanja u donošenju nezakonitih odluka ili odluka kojima se nanosi šteta Ustanovi.
Članu Upravnog vijeća iz reda radnika Ustanove, osim slučajeva iz stavka 1. ovog članka, prestaje mandat i u sljedećim slučajevima:
prestankom radnog odnosa u Ustanovi,
u slučaju počinjenja teže povrede radne obveze.
Prijedlog za razrješenje podnose Osnivač ili Upravno vijeće.
U slučaju razrješenja predsjednika ili člana Upravnog vijeća novi predsjednik ili član Upravnog vijeća imenuje se u roku od 30 dana na vremensko razdoblje koje je preostalo u mandatu predsjednika ili člana Upravnog vijeća koji je razriješen.

Članak 50.

Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imaju pravo na naknadu za rad u Upravnom vijeću.
Na naknadu iz stavka 1. ovog članka primjenjuju se odredbe akta kojeg je donio Osnivač, a koji se odnosi na naknade predsjednicima i članovima upravnih vijeća drugih ustanova u vlasništvu Grada Petrinje.

2.Ravnatelj

Članak 51.

Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Ustanove.
Ravnatelj Ustanove imenuje se na temelju javnog natječaja kojeg raspisuje Upravno vijeće.
Ravnatelja imenuje i razrješava Upravno vijeće.
Za ravnatelja Ustanove može biti imenovana osoba koja ima visoku stručnu spremu, najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima s posebnim ovlastima, znanje jednog svjetskog jezika te da ispunjava uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Mandat ravnatelja traje četiri godine. Ista osoba može biti ponovo imenovana za ravnatelja.

Članak 52.

Ravnatelj organizira i vodi poslovanje Ustanove, a osobito:
zastupa i predstavlja Ustanovu,
brine o provođenju i izvršavanju odluka Upravnog vijeća,
odgovoran je za zakonitost rada Ustanove,
predlaže Upravnom vijeću donošenje godišnjih planova i programa rada, plana razvoja i financijskog planaUstanove,
brine o izvršavanju planova i programa rada, plana razvoja i financijskog plana,
predlaže Upravnom vijeću donošenje općih akata i donosi opće akte predviđene ovim Statutom,
brine o provođenju i primjeni općih akata i donosi upute u svezi s time,
podnosi Upravnom vijeću izvješće o ostvarivanju godišnjih planova i programa rada i godišnjih financijskih planova,
provodi raspodjelu sredstava, dinamiku njihova korištenja i raspodjelu ostvarene dobiti sukladno odlukama Upravnog vijeća,
predlaže Upravnom vijeću imenovanje i razrješenje stručnog voditelja,
odlučuje o zasnivanju i prestanku rada radnika o kojima odluku ne donosi Upravno vijeće,
odobrava službena putovanja kao i druga izbivanja radnika,
osniva stručne skupine i radna tijela u radu Ustanove,
sklapa i raskida ugovore o radu, ugovore o djelu i ugovore o stručnoj suradnji u skladu s propisima o radu i drugim odgovarajućim propisima,
određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije,
izdaje pisane punomoći za zastupanje Ustanove u pravnim poslovima.
U slučajevima izbivanja ravnatelja, ravnatelj imenuje osobu koja će ga zamjenjivati.

Članak 53.

Ravnatelj je ovlašten sklopiti pravni posao čija vrijednost ne prelazi iznos od 70.000.00 kuna, a druge pravne poslove uz suglasnost Upravnog vijeća, odnosno Osnivača, u skladu s ovim Statutom i propisima  o javnoj nabavi.

Članak 54.

Ravnatelj odgovara za svoj rad i rad Ustanove Upravnom vijeću i Osnivaču.
Izvješće o svom radu i radu Ustanove ravnatelj podnosi Upravnom vijeću najmanje jedanput godišnje, a Upravno vijeće nakon usvajanja izvješće dostavlja Osnivaču.
Izvješće o radu podnosi se i kada to zatraži Osnivač.

Članak 55.

Upravno vijeće dužno je pokrenuti postupak imenovanja ravnatelja najkasnije 60 dana prije isteka mandata postojećeg ravnatelja.
Javni natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje i objavljuje Upravno vijeće u dnevnom tisku.
U javnom natječaju se objavljuju:
uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati za ravnatelja,
vrijeme na koje se imenuje ravnatelj,
rok do kojeg se moraju dostaviti prijave na natječaj,
rok u kojem će kandidati biti obaviješteni o rezultatu izbora.
Za provođenje natječaja za imenovanje ravnatelja Upravno vijeće imenuje povjkerenstvo od tri člana.

Članak 56.

Ako se na raspisani natječaj ne prijavi niti jedan kandidat ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude imenovan za ravnatelja, natječaj će se ponoviti.
Do imenovanja ravnatelja Ustanove na temelju ponovljenog natječaja Upravno vijeće imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja Ustanove koji svoju dužnost može obavljati najduže do godinu dana.

Članak 57.

Kandidati za ravnatelja Ustanove dužni su svoje prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja.
Povjerenstvo iz članka 55. ovog Statuta dužno je u daljnjem roku od osam dana, nakon isteka roka za dostavu prijava, otvoriti prispjele prijave, utvrditi ispunjavaju li kandidati uvjete natječaja te kandidate koji ispunjavaju uvjete natječaja pozvati na obavijesni razgovor. Na temelju rezultata obavijesnog razgovora Povjerenstvo će utvrditi prijedlog kandidata za ravnatelja te ga s natječajnom dokumentacijom i obrazloženjem razloga koji su bili odlučni za utvrđivanje prijedloga, dostaviti Upravnom vijeću koje odlučuje o imenovanju.
Kandidati se obavještavaju o izboru, odnosno imenovanju u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. U obavijesti o izboru kandidati moraju biti poučeni da imaju pravo pregledati natječajni materijal te na mogućnost sudske zaštite u roku od 15 dana od dana obavijesti.
Kandidati koji nisu zadovoljni izborom određenog kandidata mogu, u roku od 15 dana od dana dostave obavijesti o rezultatu izbora, pokrenuti odgovarajuću tužbu pred nadležnim sudom.

Članak 58.

Prijave koje nisu pravodobno dostavljene, kao i one koje ne ispunjavaju uvjete natječaja, Upravno vijeće neće razmatrati.

Članak 59.

Ravnatelj može biti razriješen prije isteka vremena na koje je imenovan.
Ravnatelj će biti razriješen prije isteka vremena na koje je imenovan u sljedećim slučajevima:
ako sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radu,
ako nastanu razlozi koji prema posebnim propisima ili propisima o radu dovedu do prestanka ugovora o radu,
ako ne postupa prema propisima ili općim aktima Ustanove,
ako neosnovano ne izvršava odluke Upravnog vijeća ili postupa protivno njima,
ako svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Ustanovi štetu veću od 70.000,00 kuna ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoju dužnost tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u obavljanju djelatnosti Ustanove.
Prije donošenja odluke o razrješenju ravnatelju se mora dati mogućnost da se izjasni o razlozima razrješenja.
U slučaju razrješenja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja, a Upravno vijeće dužno je raspisati natječaj za ravnatelja u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti.

Članak 60.

Protiv odluke o razrješenju ravnatelja može se pokrenuti spor tužbom pred nadležnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave odluke o razrješenju, ako razriješeni ravnatelj smatra da je bio povrijeđen propisani postupak i da je ta povreda mogla utjecati na odluku ili da nisu postojali razlozi za razrješenje.

XI. STRUČNA I DRUGA TIJELA

Članak 61.

Stručna tijela Ustanove su Stručno vijeće i Stručni voditelj.

1.Stručno vijeće

Članak 62.

Stručno vijeće čine svi andragoški djelatnici uključeni u određeni program obrazovanja.
Stručno vijeće koordinira stručni rad Ustanove, sudjeluje u utvrđivanju godišnjeg plana i programa, prati njegovo ostvarivanje, ocjenjuje stručne i pedagoške rezultate, brine o uspješnom ostvarivanju odgojno – obrazovnog rada, o primjeni suvremenih oblika i metoda nastavnog rada, raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima, kao i o drugim pitanjima utvrđenim zakonom, podzakonskim aktima, ovim Statutom i općim aktima Ustanove.
Stručno vijeće, kao stručno tijelo Ustanove, donosi odluke i druge akte u primjeni i provođenju standarda za izvođenje programa obrazovanja odraslih kao i akte u vezi sa sadržajem, oblikom te načinom vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije koje propisuje ministar nadležan za obrazovanje.
Sjednice Stručnog vijeća održavaju se po potrebi, ali obvezno na početku rada  u pojedinom programu i nakon završnih ispita, odnosno ispita o provjeri znanja i vještina.

2.Stručni voditelj

Članak 63.

Stručni rad Ustanove vodi stručni voditelj koji rukovodi cjelokupnim nastavnim procesom, kao i drugim stručno-pedagoškim i andragoškim poslovima u izvođenju programa obrazovanja odraslih.
Stručni voditelj mora ispunjavati uvjete za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika srednje ili osnovne škole, a poželjno je da ima znanja iz područja voćarstva, iskustvo u primjeni suvremene tehnologije u voćarskoj proizvodnji i primjeni stručnog i znanstvenog rada u podizanju nasada, zaštiti i ekološkoj proizvodnji u voćarstvu.
Stručnog voditelja imenuje i razrješava Upravno vijeće na temelju javnog natječaja, kojeg raspisuje Upravno vijeće.
Iznimno, za stručnog voditelja može biti imenovan i ravnatelj Ustanove ako ispunjava stručne uvjete iz stavka 2. ovog članka.

XII. IMOVINA I FINANCIJSKO POSLOVANJE USTANOVE

Članak 64.

Imovinu Ustanove čine stvari, prava i novčana sredstva koja su pribavljena od Osnivača i stečena radom i poslovanjem Ustanove ili pribavljena iz drugih izvora.

Članak 65.

Imovinom Ustanove raspolažu Upravno vijeće i ravnatelj u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju i ovim Statutom.

Članak 66.

Bez prethodne suglasnosti Osnivača Ustanova ne može:
stjecati, opterećivati i otuđivati  imovinu čija je vrijednost veća od 100.000 kuna,
zaduživati se iznad iznosa od 100.000,00 kuna,
davati u zakup objekte ili prostore, kao niti vršiti izmjene namjene objekata.

 

Članak 67.

Sredstva za rad Ustanove osiguravaju se iz:
prihoda od školarina, tečajeva, stručnog osposobljavanja i usavršavanja,
prihoda ostvarenih vlastitom djelatnošću pružanjem usluga na tržištu,
prihoda od najamnina za imovinu koja je u vlasništvu Ustanove,
prihoda od projekata koje će Ustanova kandidirati na natječaje,
sufinanciranja od strane Osnivača za određene programe i ciljeve,
prihoda od donacija i drugih zakonom dopuštenih izvora.

Članak 68.

Dobit Ustanove isključivo se upotrebljava za razvoj, unapređenje i obavljanje djelatnosti Ustanove, sukladno zakonu i ovom Statutu.

Članak 69.

Za svaku poslovnu godinu Ustanova donosi godišnje planove i programe rada utvrđene ovim Statutom i drugim općim aktima, s cjenikom usluga koje Ustanova pruža prema svojoj registriranoj djelatnosti i Godišnji financijski plan.
Ako se Godišnji financijski plan ne donese za sljedeću poslovnu godinu do 31. prosinca tekuće godine, donosi se privremeni financijski plan za razdoblje od tri mjeseca.
Naredbodavac za izvršavanje Godišnjeg financijskog plana je ravnatelj.

Članak 70.

Nakon isteka poslovne godine Ustanova izrađuje godišnje financijsko izvješće.
Nakon isteka poslovne godine ravnatelj podnosi Upravnom vijeću sljedeća izvješća:
izvješće o financijskom poslovanju Ustanove,
izvješće o ostvarivanju godišnjeg programa,
izvješće o ostvarivanju plana razvoja Ustanove.

Članak 71.

Upravno vijeće dostavlja Osnivaču sljedeća izvješća:
izvješće o ostvarivanju Godišnjeg plana i programa,
izvješće o ostvarivanju Godišnjeg financijskog plana.
Izvješća iz stavka 1. ovog članka dostavljaju se Osnivaču najkasnije do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

Članak 72.

Ustanova posluje putem jedinstvenog žiro – računa preko kojeg obavlja promet novčanim sredstvima.

XIII. ZAŠTITA I UNAPREĐENJE OKOLIŠA

Članak 73.

Ustanova će u okviru svoje redovne djelatnosti kroz nastavne programe obrazovanja odraslih, kao i kroz dugoročne razvojne planove, posebnu pozornost posvećivati zaštiti i unapređenju okoliša.

Članak 74.

Ustanova će ugrađivati u svoje godišnje programe suradnju i aktivnosti s odgovarajućim institucijama i lokalnim zajednicama te planirati sredstava za zaštitu i unapređenje okoliša u prostoru svojeg djelovanja.
Ravnatelj Ustanove odgovoran je da suradnjom u realizaciji programa potiče inicijative i prijedloge koji se odnose na zaštitu okoliša, te da u prijedloge planova i programa ugrađuje konkretne zadaće koje Ustanova može realizirati.
O svakoj aktivnosti i djelatnosti koja ugrožava okoliš svaki je radnik Ustanove dužan upozoriti ravnatelja.

XIV. JAVNOST RADA

Članak 75.

Rad Ustanove je javan.
Ustanova je dužna pravodobno i istinito izvješćivati javnost o obavljanju djelatnosti za koju je osnovana.

Članak 76.

Ustanova je dužna sredstvima javnog priopćavanja, na njihov zahtjev, dati odgovarajuće informacije o obavljanju svoje djelatnosti u primjerenom roku.
Ustanova će uskratiti davanje informacija ako su one određene kao poslovna tajna ili su posebnim propisima određene kao povjerljive.
Informacije o radu Ustanove sredstvima javnog priopćavanja daje ravnatelj, odnosno predsjednik Upravnog vijeća, a o radu Upravnog vijeća predsjednik Upravnog vijeća.
Ravnatelj može ovlastiti i druge osobe za davanje informacija o radu Ustanove.

XV. OPĆI AKTI

Članak 77.

Opći akti Ustanove su Statut, pravilnici i poslovnici kojima se na opći način uređuju pojedina  pitanja djelatnosti Ustanove.
Osim Statuta, Ustanova ima sljedeće akte:
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ustanove,
Pravilnik o radu,
Pravilnik o obrazovanju odraslih,
Pravilnik o mjerama zaštite i načinu čuvanja andragoških dokumenata i evidencija i njihovom pohranjivanju,
Poslovnik o radu Upravnog vijeća,
Pravilnik o zaštiti na radu,
druge opće akte predviđene zakonom ili Statutom.

Članak 78.

Statut Ustanove objavljuje u “Službenom vjesniku” Grada Petrinje i stupa na snagu osmog dana po objavljivanju.
Ostali opći akti Ustanove objavljuju se na oglasnoj ploči Ustanove i stupaju na snagu osmog dana po objavljivanju, a iznimno sljedećeg dana po objavljivanju.
Opći akti Ustanove za koje je propisano pribavljanje suglasnosti objavljuju se nakon pribavljene suglasnosti.

XVI. POSLOVNA TAJNA

Članak 79.

Poslovnom tajnom smatraju se isprave i podaci čije bi davanje na uvid neovlaštenim osobama bilo protivno poslovanju Ustanove ili štetilo poslovnom ugledu, odnosno interesu i ugledu zaposlenih, a prethodno su proglašeni poslovnom tajnom.
Poslovnom tajnom smatraju se:
dokumenti koje Upravno vijeće i ravnatelj proglase poslovnom tajnom,
podaci koje nadležno tijelo kao povjerljive povjeri Ustanovi,
podaci o polaznicima, andragoškim djelatnicima i osobama s kojima Ustanova ima ugovorni odnos u vezi s obrazovanjem ili suradnjom u programima, a čije neovlašteno iznošenje bi moglo štetiti tim osobama,
mjere i način postupanja u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti,
plan fizičko-tehničke zaštite radnika i imovine Ustanove,
druge isprave i podaci u skladu s odgovarajućim propisima.

Članak 80.

O čuvanju poslovne tajne brine ravnatelj.
Isprave i podatke koji su poslovna tajna mogu priopćiti drugim osobama ravnatelj i osobe koje on ovlasti.
Isprave i podaci koji su poslovna tajna čuvaju se odvojeno od drugih dokumenata i to na način kojim se osigurava čuvanje tajne.

Članak 81.

Povreda dužnosti čuvanja poslovne i službene tajne smatra se osobito teškom povredom obveza iz radnog odnosa.
Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi radnici (uključujući i andragoške djelatnike u radnom odnosu odnosno vanjske suradnike) i članovi Upravnog vijeća koji, na bilo koji način, saznaju za dokumente ili podatke koji su poslovna tajna.
Dužnost čuvanja poslovne tajne ne prestaje niti nakon prestanka radnog ili ugovornog odnosa, odnosno niti nakon prestanka obavljanja dužnosti člana Upravnog vijeća.

Članak 82.

Podaci i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom mogu se dostaviti i dati na očevid tijelima ovlaštenim zakonom odnosno tijelima i osobama kojima ovlaštenje proizlazi iz dužnosti koju obavljaju.
XVII. NADZOR

Članak 83.

Nadzor nad radom Ustanove provodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i druga nadležna tijela sukladno zakonu.

XVIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 84.

Opći akti  iz članka 77. ovog Statuta donijeti će se u roku 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Članak 85.

Ovaj Statut stupa na snagu nakon pribavljene suglasnosti Gradskog poglavarstva Grada Petrinje, odnosno objave u “Službenom vjesniku” Grada Petrinje sukladno članku 78. ovog Statuta.

 

U Petrinji, 04. veljače  2009.   godine

Broj:28/09

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Miroslav PETRAČIĆ, dr. med.

 

CENTAR ZA ŠLJIVU I KESTEN                                                                     

Upravno vijeće

 

Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 46. Statuta Centra za šljivu i kesten (“Službeni vjesnik”, broj 01/09), Upravno vijeće Centra za šljivu i kesten, uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Petrinje KLASA: 012-03/10-01/02, URBROJ: 2176/06-01-11-4 od 31.03.2011. godine, na 14. sjednici održanoj 19. travnja 2011. godine donijelo je

 

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Statuta

Centra za šljivu i kesten

 

Članak 1.

 

Članak 27. stavak 3. Statuta Centra za šljivu i kesten (“Službeni vjesnik”, broj 01/09) mijenja se i glasi:

“Upis se provodi na temelju javnog poziva koji se objavljuje u jednom javnom glasilu ili na web stranici ustanove.”

 

Stavak 4. briše se.

 

Članak 2.

 

U članku 28. Stavak 1. riječ „natječaj“ mijenja se riječju „javni poziv“

U članku 28. stavak 1. točka 4. riječ „natječaj“ mijenja se riječju „javni poziv“

 

Članak 3.

 

U članku 44. stavak 1. rečenica: “Jedan član Upravnog vijeća obvezno se imenuje iz reda radnika odnosno andragoških djelatnika Ustanove.” briše se.

 

Članak 4.

 

U članku 51. stavak 1. briše se, a  dosadašnji stavci 2., 3., 4. i 5. postaju stavci 1., 2., 3. i 4.

 

Stavak 3. mijenja se i glasi:

“Za ravnatelja Ustanove može biti imenovana osoba koja ima visoku stručnu spremu, najmanje pet godina radnog iskustva, znanje jednog svjetskog jezika, te da ispunjava ostele uvjete propisane zakonom.”

 

Članak 5.

 

Članak 63. mijenja se i glasi:

“Ustanova može imati stručnog voditelja za obrazovne programe i stručnog voditelja za znanstvenoistraživačke programe.

a). Stručni voditelj za obrazovne programe

 

Stručni voditelj za obrazovne programe rukovodi stručnim poslovima u nastavnim procesima kao i drugim stručno – pedagoškim i andragoškim poslovima u izvođenju obrazovanja odraslih. Stručni voditelj za obrazovne programe mora imati najmanje visoku stručnu spremu pedagoške ili druge odgovarajuće struke i najmanje pet godina radnog iskustva u struci. Stručnog voditelja za obrazovne programe imenuje i razrješava upravno vijeće na temelju javnog natječaja.

 

b). Stručni voditelj za znanstvenoistraživačke programe

 

Stručni voditelj za znanstvenoistraživačke programe predstavlja Ustanovu u  stručnim i znanstvenoistraživačkim poslovima i projektima u koje je Ustanova uključena. Stručni voditelj za znanstvenoistraživačke programe mora imati stručnu spremu sukladno Zakonu o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti. Stručnog voditelja za znanstvenoistraživačke programe imenuje i razriješava upravno vijeće na prijedlog ravnatelja, a prema potrebi izvođenja programa.”

 

Članak 6.

 

U članku 69. stavak 1. riječi “s cjenikom usluga koje Ustanova pruža prema svojoj registriranoj djelatnosti” brišu se.

 

Članak 7.

 

U članku 77. stavak 2. točka 4. mijenja se i glasi: „Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog gradiva“.

 

Članak 8.

 

U članku 85. stavak 1.  riječi: “Gradskog poglavarstva” zamjenjuju se riječima “Gradskog vijeća”.

 

Članak 9.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku“ Grada Petrinje.

 

 

 

KLASA: 030-02/10-01/05

URBROJ: 2176-14-01-11-3

U Petrinji, 19. travnja 2011.  godine

 

                                                                                    PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                   Inoslav Brkić,dr.med.

Poveznice

Obrazovanje za zapošljavanje

obrazovanje-za-zaposljavanje

Grad Petrinja

agronomski-fakultet

Agronomski fakultet

agronomski-fakultet

Poljoprivredna savjetodavna služba

poljoprivredna-savjetodavna-sluzba

Hrvatske šume

hrvatske-sume

Poljoprivredni institut Osijek

poljoprivredni-institut-osijek