Javna ustanova za obrazovanje odraslih

ODLUKA O PRIPAJANJU JU CENTAR ZA ŠLJIVU I KESTEN JU PUO HRVATSKI DOM PETRINJA

Na temelju članka 69. stavak 1., 3. i 4. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 36. stavak 1. točka 11. Statuta Grada Petrinje (»Službeni vjesnik«, broj 14/13, 52/14, 68/17, 9/18, 13/18 – ispr., 59/18, 7/20 i 12/21), Gradsko vijeće Grada Petrinje na 22. sjednici održanoj dana 20. lipnja 2023. godine

donijelo je sljedeću

ODLUKU

o pripajanju Javne ustanove Centar za šljivu i kesten javnoj ustanovi Pučkom otvorenom učilištu Hrvatski dom Petrinja

Članak 1.

Ovom Odlukom pripajaju se:

1. Javna ustanova »Centar za šljivu i kesten« sa sjedištem u Donjoj Bačugi, Donja Bačuga 108C, Petrinja, OIB: 60844350083 upisana u Sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS120008294, čiji je jedini osnivač Grad Petrinja

2. Javnoj ustanovi Pučko otvoreno učilište Hrvatski dom Petrinja sa sjedištem u Petrinji, Matije Gupca 2, OIB: 38509842560 upisana u Sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS080211612, čiji je jedini osnivač Grad Petrinja.

Članak 2.

Danom upisa pripajanja u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu Javna ustanova Centar za šljivu i kesten sa sjedištem u Donjoj Bačugi, Donja Bačuga 108C, Petrinja, OIB: 60844350083, pripaja se javnoj ustanovi Pučko otvoreno učilište Hrvatski dom Petrinja sa sjedištem u Petrinji, Matije Gupca 2, OIB: 38509842560 upisanoj u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS080211612.

Danom upisa pripajanja u sudski registar javna ustanova Pučko otvoreno učilište Hrvatski dom Petrinja (u daljnjem tekstu: Ustanova preuzimatelj) sa sjedištem u Petrinji, Matije Gupca 2, OIB: 38509842560, kao pravni slijednik preuzima sve poslove, opremu, pismohranu i ostalu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva, cjelokupnu imovinu, prava i obveze te radnike Javne ustanove Centar za šljivu i kesten. Danom upisa pripajanja u sudski registar javna ustanova Centar za šljivu i kesten prestaje sa svojim radom.

Članak 3.

Međusobna prava, obveze i odnose između pripojene ustanove i ustanove preuzimatelja kao i pravne

posljedice pripajanja urediti će se Ugovorom o pripajanju Ustanove Centar za šljivu i kesten Ustanovi preuzimatelju Pučko otvoreno učilište Hrvatski dom Petrinja.

Članak 4.

Danom upisa pripajanja u sudski registar prestaje mandat Ravnatelja pripojene ustanove, te ostalih tijela pripojene Ustanove. S ravnateljem pripojene ustanove, sklopiti će se ugovor kojim će, do rasporeda na radno mjesto utvrđeno općim aktom Ustanove preuzimatelja, zadržati prava iz radnog odnosa temeljem dosadašnjeg ugovora o radu.

Članak 5.

Upravno vijeće Ustanove preuzimatelja dužno je u roku 30 dana od dana upisa pripajanja u sudski registar, uskladiti poslovanje ustanove te opće i druge akte Ustanove.

Ravnatelj Ustanove preuzimatelja će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu novog Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta ponuditi radnicima Ustanove nove ugovore o radu sukladno novom Pravilniku i drugim aktima Ustanove. Do dana početka rada temeljem ugovora o radu iz stavka 2. ove točke, radnici preuzeti iz pripojene Ustanove zadržavaju sva prava iz radnog odnosa koja su stekli do dana prijenosa ugovora o radu na Ustanovu preuzimatelja.

Članak 6.

Ovom Odlukom daje se suglasnost ravnatelju ustanove Centra za šljivu i kesten i ravnateljici ustanove Pučko otvoreno učilište Hrvatski dom Petrinja za sklapanje Ugovora o pripajanju ustanove Centar za šljivu i kesten ustanovi Pučko otvoreno učilište Hrvatski dom Petrinja.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon dana objave u »Službenom vjesniku« Grada Petrinja.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD PETRINJA

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 025-01/23-01/07

URBROJ: 2176-6-01-23-6

Petrinja, 20. lipnja 2023.

Predsjednik

Robert Polanščak, v.r.

Broj 54 »SLUŽBENI VJESNIK« Srijeda, 21. lipnja 2023.

Poveznice

Obrazovanje za zapošljavanje

obrazovanje-za-zaposljavanje

Grad Petrinja

agronomski-fakultet

Agronomski fakultet

agronomski-fakultet

Poljoprivredna savjetodavna služba

poljoprivredna-savjetodavna-sluzba

Hrvatske šume

hrvatske-sume

Poljoprivredni institut Osijek

poljoprivredni-institut-osijek